Postępowanie ofertowe na rozbudowę budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na rozbudowę budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową, będącą częścią projektu pt. Rozbudowa budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową oraz zakup maszyn w celu uruchomienia nowej usługi drukowania materiałów tekstylnych metodą sublimacji realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013.


Ofertę proszę przygotować w postaci kosztorysu ofertowego/wyceny poszczególnych robót na podstawie załączonej do niniejszego zapytania tabeli przedmiaru robót z kosztorysu inwestorskiego (podstawa, obmiar robót). Wartość zamówienia powinna obejmować również wartość dostaw materiałów, które związane są z wykonaniem robót budowlanych.

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • warunki płatności,
  • czas realizacji do 31.01.2015 r.
  • termin ważności oferty.

Oferta powinna zawierać poniższą klauzulę:

"Zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną związaną z zamówieniem, przedstawioną w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia."

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferty należy składać do dnia 19.09.2014 r.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez oferującego.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%.


Załączniki

przedmiar robót
przykładowy formularz oferty