Postępowanie ofertowe dostawa maszyny do sublimacji


Zwracam/-y się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa maszyny do sublimacji będącej częścią projektu pt. Rozbudowa budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową oraz zakup maszyn w celu uruchomienia nowej usługi drukowania materiałów tekstylnych metodą sublimacji realizowanego w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013.


Maszyna do sublimacji powinna posiadać następujące parametry:
- szerokość zadruku: min. 1400 mm
- rozdzielczość: min. 720 dpi
- oprogramowanie zgodne ze standardem minimum Roland Versa Works

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • warunki płatności,
  • czas realizacji do 15.06.2015 r.
  • termin ważności oferty.

Oferta powinna zawierać poniższą klauzulę:

"Maszyna do sublimacji  przedstawiona w ofercie jest fabrycznie nowa."

W ofercie proszę podać cenę za całość wykonania zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy złożyć w siedzibie ART DESIGN Wojciech Markuszewski przy ulicy Parkowej 20 w Grudziądzu do dnia 18.05.2015 roku do godz. 16.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%.


Załączniki

przykładowy formularz oferty