Postępowanie ofertowe dostawa zgrzewarki


Zwracam/-y się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zgrzewarki będącej częścią projektu pt. Rozbudowa budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową oraz zakup maszyn w celu uruchomienia nowej usługi drukowania materiałów tekstylnych metodą sublimacji realizowanego w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013. .


Zgrzewarka powinna posiadać następujące parametry:
- szerokość przejścia: min. 205 cm
- prędkość: min. 3m/min

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • warunki płatności,
  • czas realizacji do 15.06.2015 r.
  • termin ważności oferty.

Oferta powinna zawierać poniższą klauzulę:

"Zgrzewarka przedstawiona w ofercie jest fabrycznie nowa."

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy złożyć w siedzibie ART DESIGN Wojciech Markuszewski przy ulicy Parkowej 20 w Grudziądzu do dnia 28.04.2015 roku do godz. 16.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%.


Załączniki

Postępowanie ofertowe
przykładowy formularz oferty