Postępowanie ofertowe dostawa zestawu mebli


Zwracam/-y się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu mebli będącego częścią projektu pt. Rozbudowa budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową oraz zakup maszyn w celu uruchomienia nowej usługi drukowania materiałów tekstylnych metodą sublimacji realizowanego w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013. .


Dostawa zestawu mebli powinna obejmować:
- szafka wisząca ociekarka szt. 1
- szafka wisząca szt. 1
- szafka pod zlew szt. 1
- szafka dolna szt.1
- krzesło obrotowe szt. 1
- krzesła dla klientów szt. 2
- zlew szt.1
- biurko szt.1
- kontener szt.1
- szafa z drzwiami przesuwnymi długość 250 cm szt.1
- szafa wysokość 250 cm 2 szt.
- stolik szt.1

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • warunki płatności,
  • czas realizacji do 15.06.2015 r.
  • termin ważności oferty.

Oferta powinna zawierać poniższą klauzulę:

"Zestaw mebli przedstawiony w ofercie jest fabrycznie nowy."

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy złożyć w siedzibie ART DESIGN Wojciech Markuszewski przy ulicy Parkowej 20 w Grudziądzu do dnia 28.04.2015 roku do godz. 16.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%.


Załączniki

Postępowanie ofertowe
przykładowy formularz oferty