Postępowanie ofertowe dostawa zestawu komputerowego


Zwracam/-y się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu komputerowego będącego częścią projektu pt. Rozbudowa budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową oraz zakup maszyn w celu uruchomienia nowej usługi drukowania materiałów tekstylnych metodą sublimacji realizowanego w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013. .


Dostawa zestawu komputerowego powinna obejmować:
- komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem
- klawiatura,
- mysz,
- głośniki,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- listwa zasilająca.
Zestaw komputerowy powinien posiadać następujące parametry:
 płyta główna: GIGABYTE GA-F2A55-DS3 AMD A55 Socket FM2
 pamięć RAM: 8 GB DDR III 1333 Mhz GoodRam
 oprogramowanie zgodne ze standardem minimum MS Windows 7 Professional

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • warunki płatności,
  • czas realizacji do 15.06.2015 r.
  • termin ważności oferty.

Oferta powinna zawierać poniższą klauzulę:

"Zestaw komputerowy przedstawiony w ofercie jest fabrycznie nowy."

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy złożyć w siedzibie ART DESIGN Wojciech Markuszewski przy ulicy Parkowej 20 w Grudziądzu do dnia 28.04.2015 roku do godz. 16.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%.


Załączniki

przykładowy formularz oferty